T.C.
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Doç.Dr. HALUK DUMAN

 
 Kişisel Bilgiler
         
İş Adresi :
İş Telefonu :
Fax :
GSM :
e-mail :
Web :
MSN :
Birimi : İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fakültesi : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
        
   
Öğrenim Durumu
Y.Lisans
2004
  Üniversite/Okul Adı : selçuk
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : sosyal bilimler
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : işletme
Tez / Proje Adı : halka açık şirketlerde kar dağıtım politikasının sermaye yapısına etkisi: İMKB' de bir uygulama

DR
2010
  Üniversite/Okul Adı : Selçuk
Fakülte/Enstitü/Birim Adı : Sosyal Bilimler
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalı Adı : İşletme
Tez / Proje Adı :
   
Akademik Ünvanları
ÜnvanKurumYıl
Ar.Gör.Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF2008
Öğr.Gör.Dr.Karamanoğlu Mehmetbey Üniv. Kazımkarabekir MYO2010
   
İdari Görevler
KurumGörev TanımıTarih Aralığı
karamanoğlu metmetbey üniversitesiMüdür Yardımcısı -
   
Uzmanlık Alanları
MUHASEBE, MUHASEBE STANDARTLARI, MALİ TABLOLAR ANALİZİ
   
Son iki yılda verilen dersler
AİT 191ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ I
BFB205GENEL MUHASEBE I
BFB206GENEL MUHASEBE II
BFB208FİNANS MATEMATİĞİ
ECON110GENEL MUHASEBE II
ECON111GENEL MUHASEBE I
ISLT 101GENEL MUHASEBE I
ISLT 102GENEL MUHASEBE II
ISLT 304BANKACILIK VE MALİ KURULUŞLAR
ISLT 316BİLGİSAYARLI MUHASEBE UYGULAMALARI
ISLT 401BİTİRME TEZİ I
ISLT 402BİTİRME TEZİ
ISLT 410FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
İNG 185YABANCI DİL I
KAMU 309GENEL MUHASEBE I
KAMU 310GENEL MUHASEBE II
KAMU 498MEZUNİYET TEZİ II
TDİ 195TÜRK DİLİ I
   
Akademik Faaliyetler
  


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Uluslararası)


Scı, Scı- Expanded, Sscı Veya Ahcı Tarafından Taranan Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Haluk DUMAN, Rabia ÖZPEYNİRCİ ve M. Yılmaz IÇERLİ, Agricultural Activities – TAS 41: Turkey Example, "International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences ", 2, (2012), s.158-179
A.2 Rabia Özpeynirci, Haluk DUMAN ve Talip Arsu, Logistic Cost Management in Enterprises: The Example of Karaman, Aksaray and Kayserİ Provinces, "Economics and Finance Review ", 2, (2012), s.
A.3 Haluk DUMAN, The Process Of Adaptatıon To Internatıonal Fınancıal Reportıng Standards: The Example Of Turkısh Academıcıans And Practıtıoners, "The International of Social Sciences ", 1, (2012), s.29-43
A.4 Muhammed BEZIRCI, Rabia ÖZPEYNIRCI ve Haluk DUMAN, Sosyal Sorumluluk Kavramı Bağlamında Yeşil Muhasebe Eğitimi: Bir Alan Araştırması, "MÖDAV ", 13, (2011), s.61-89
Uluslararası Bir Alan İndeksi Tarafından Taranan Dergilerde ve Tübitak Tarafından İlan Edilen A-Türü Uluslararası Dergilerde Yayınlanmış Bir Tam Makale
A.1 Fehmi KARASİOĞLU, Haluk DUMAN, Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi ve Kalitesi Üzerine Bir Not, "Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ", 1, (2011), s.165-180
A.2 Haluk DUMAN , Sermaye Piyasasının Etkinliği Açısından, Kamunun Aydınlatılması Sürecinde, Şirket Çevresinin İhtiyaç Duyduğu Bilginin Özellikleri: İMKB’de Bir Uygulama, , "Muhasebe ve Finansman Dergisi ", 50, (2011), s.95-132
Uluslararası Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenmiş, Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Kongre Bildiriler Kitabında Veya Bildiriler Cd Sinde Yer Alan Bir Tam Tebliğ
A.1 Haluk Duman ve Haşim Bağcı, Muhasebe Eğitiminin Öğrencinin Kariyer Seçiminde Etkisi: Aksaray Üniversitesi İİBF Örneği, "International Science and Technology Conference ", , (2012), s.
A.2 Fehmi KARASİOĞLU ve Haluk DUMAN, Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Kültürü ve Risk Sermayesi Üzerine Bir İnceleme, "Uluslararası Girişimcilik Kongresi ", 1, (2006), s.148-160
A.3 Fehmi KARASİOĞLU ve Haluk Duman, Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi ve Kalitesi Üzerine Bir Not, "1st International 5 st National Vocatioanl Schools Symposium ", , (2011), s.1841-1850
A.4 Haluk DUMAN ve Mehmet YÜCENURŞEN, Bankacılık Sektörü İçin Çevre ve Türkiye’ de Sürdürülebilir Bankacılık, "1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development ", , (2012), s.403-418
A.5 Nedim YÜZBAŞIOĞLU, Muhammed BEZİRCİ ve Haluk DUMAN, Gelişmekte Olan Ülkelerde Faaliyet Gösteren Firmalarda Stratejik Kararların Bir Enstrümanı Olarak Alternatif Finansman Teknikleri Üzerine Bir İnceleme, "III. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi ", , (2005), s.173-181
A.6 Haluk DUMAN, Rabia ÖZPEYNİRCİ ve Muhammed BEZİRCİ, Bilgi Çağının Değiştirdiği 21. Yüzyılın Rekabet Anlayışına Bağlı Olarak Geleneksel Muhasebeden Stratejik Muhasebeye, ", III. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Türk Dünyasında Sosyal Bilimler: Kuram, Yöntem ve Uygulama ", , (2004), s.916-924
A.7 Rabia ÖZPEYNİRCİ, Haluk DUMAN ve N. Kemal ERDEMİR, Girişimcilik Sürecinde Finansal Başarısızlığın Etkileri Üzerine Bir İnceleme, "Uluslararası Girişimcilik Kongresi ", I, (2006), s.


Yayın Faaliyetleri ( Bölüm I )(Ulusal)


A-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Veysel ÇAKMAK, İclal ÇÖĞÜRCÜ, Haluk DUMAN ve Fatih DELEN , Yöneticilerin Büro Personeli Olarak Çalışanlardan Beklentileri Üzerine Bir Araştırma, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ", 20, (2011), s.65-73
A.2 Haluk DUMAN, Rabia ÖZPEYNİRCİ, Mehmet YÜCENURŞEN ve Haşim BAĞCI, Karbon Muhasebesi, "Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi ", 21, (2012), s.105-120
A.3 Haluk DUMAN, İclal ÇÖĞÜRCÜ, Veysel ÇAKMAK ve Mustafa ATAY, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencilerinin Mesleki Becerilerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma: KazımKarabekir Meslek Yüksekokulu Örneği, "Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi ", 4, (2011), s.45-64
A.4 Haluk DUMAN, Rabia ÖZPEYNİRCİ ve Muhammed BEZİRCİ, Bilgi Çağının Değiştirdiği 21. Yüzyılın Rekabet Anlayışına Bağlı Olarak Geleneksel Muhasebeden Stratejik Muhasebeye, "Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 2, (2005), s.111-119
A.5 Haluk DUMAN, Kamunun Aydınlatılması Kapsamında Kazanç Yönetiminin Tespiti Ve Şirket Finansal Raporları Ve Performansı Üzerine Etkisi: İMKB Uygulaması, "Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi ", 1-2, (2010), s.127-152
A.6 Haluk DUMAN, Halka Açık Şirketlerin Kâr Dağıtım Politikaları ve Sermaye Yapısı Üzerine Etkileri, "Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 1, (2004), s.135-162
A.7 Fehmi KARASİOĞLU ve Haluk DUMAN, Uygulayıcılar (SM, SMM, YMM) ve Mükellefler Açısından; Bilgi İçin mi, Vergi İçin mi Muhasebe? , "Selçuk Üniversitesi Karamanİktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi ", 1, (2004), s.1-16
C-Tipi Ulusal Dergide Yayımlanmış Tam Makale
A.1 Haluk DUMAN ve Fehmi KARASİOĞLU, Kamunun Aydınlatılması İlkesi Kapsamında Şirket Performansının Ölçülmesinde Etkili Olan Faktörle: İMKB’ de Bir Uygulama, "S.Ü. Akşehir MYO Sosyal Bilimler Dergisi ", 2, (2011), s.1-18
Tanınmış Ulusal Bir Yayınevi Tarafından Birden Fazla Baskısı Yapılmış Ders Kitapları, Mesleki Kitap Veya Diğer Bilimsel Kitaplar
A.1 Fehmi KARASİOĞLU, Hakan ARACI, Mahmut YARDIMCIOĞLU ve Haluk DUMAN, Çözümlü Muhasebe Problemleri, "Çözümlü Muhasebe Problemleri ", , (2006), s.393
A.2 Fehmi KARASİOĞLU, Mahmut YARDIMCIOĞLU, Muhammed BEZİRCİ ve Haluk DUMAN, Genel Muhasebe Problemler ve Çözümleri, "Genel Muhasebe Problemler ve Çözümleri ", , (2006), s.269
A.3 Mikail ALTAN, Fehmi KARASİOĞLU, Muhammed BEZİRCİ, Rabia ÖZPEYNİRCİ, Haluk DUMAN ve Namık Kemal ERDEMİR, Uygulamalı Finans, "Uygulamalı Finans ", , (2004), s.391
A.4 Haluk Duman, Stratejik Yönetim Aracı Olarak Müşteri Muhasebesi, "Stratejik Yönetim Aracı Olarak Müşteri Muhasebesi ", , (2012), s.130
1.2.2.1 Türündeki Bilimsel Bir Kitaptaki Bir Bölümün Yazarlığı (Her Bölüm İçin)
A.1 Haluk DUMAN, Finansman Fonksiyonu, "Temel işletme: Girişimcilik, İş Kurma ve Yönetim ", , (2010), s.396-410
A.2 Haluk DUMAN, Fizibilite Analizi- Finansal Beklentiler ve Paranın Zaman Değeri , "Temel işletme: Girişimcilik, İş Kurma ve Yönetim ", , (2010), s.133-145
Ulusal Bir Kurum/Kuruluş Tarafından Düzenlenen Hakemli Bir Kongre/Sempozyum ? Da Sunulmuş ve Konferans Bildiri Kitabında Veya Bildiriler Cd?Sinde Yer Alan Basılmış Bir Tam Tebliğ
A.1 Haluk DUMAN, Nahit YILMAZ VE A. Veli ÇAM, Üretim İşletmelerinde Maliyetleme Sistemleri , "IV. Üretim Araştırmaları Sempozyumu ", , (2004), s.396-404
A.2 Rabia ÖZPEYNİRCİ, Haluk DUMAN ve N. Kemal ERDEMİR, Lisans Öğrencilerinin Muhasebe Eğitiminin Kalitesini Artırmada Öğrenen Organizasyon Yaklaşımı ve Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırması, "XXIII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu ", , (2004), s.183-196
A.3 Fehmi KARASİOĞLU ve Haluk DUMAN, Uygulayıcılar (SM, SMM, YMM) ve Mükellefler Açısından; Bilgi İçin mi, Vergi İçin mi Muhasebe? , "3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetimi Kongresi ", , (2004), s.379-387